Księgi handlowe

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • Stworzenie dokumentu polityki rachunkowości
 • Utworzenie zakładowego planu kont
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Przygotowanie dokumentów do KRS
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych